Засоби технічного діагностування

17.04.2015 03:19

За виконанням засоби технічного діагностування поділяють на зов­нішні, які не є складовою частиною об’єкта діагностування; вмонтовані - із системою вимірювальних перетворювачів (датчиків) вхідних сигналів, ви­конаних у спільній конструкції з об’єктом діагностування як його скла­дова частина.

Зовнішні засоби технічного діагностування поділяють на стаціонар­ні, пересувні і переносні.

За функціональним призначенням засоби технічного діагностування поділяють на такі групи: комплексні - для діагностування машини в цілому; двигуна і його системи; органів керування, гальмових систем; системи зовнішніх світлових приладів; трансмісії; ходової частини і підвіски; електроустаткування; гідравлічних систем; робочого і спеціального облад- нання.

За ступенем охоплення машин діагностуванням і видом застосовува­них систем діагностування засоби технічного діагностування поділяють: на ті, що входять до загальних систем діагностування машин у цілому; які входять до локальних систем діагностування окремих складальних оди­ниць або складових частин машин; засоби діагностування, що застосову­ються окремо.

За ступенем автоматизації процесу керування засоби технічного діагностування поділяють на автоматичні, напівавтоматичні, з ручним або ножним керуванням, комбіновані.

За видом застосовуваних засобів розрізняють стендове і портативне діагностування. Уже перші стенди технічної діагностики були обладнані стендами з біговими барабанами або роликовими стендами, як їх тепер ще називають. Ці стенди імітують рух автомобіля по дорозі.

Проте в реальних умовах автомобіль переміщується по нерухомій до­розі. При цьому деякі його агрегати недоступні для контролю технічного стану в процесі роботи. На стенді, навпаки, автомобіль стоїть на місці, а до­рога (барабани, що обертаються під автомобілем) переміщується. Відомі та­кож стенди, де замість бігових барабанів застосовується нескінченна стріч­ка типу гусеничного тракторного руху. Такі стенди називають стрічкови­ми.

Якщо перші стенди з біговими барабанами були універсальними (на них перевіряли тягові якості автомобіля, його економічність, технічний стан силової передачі, ходової частини і гальм), то тепер у ВАТ АТП засто­совують також спеціалізовані стенди для діагностування тягових якостей, гальм і ходової частини.

Стенди для діагностування тягових якостей дають змогу імітувати ха­рактерні швидкісні і навантажувальні режими роботи автомобілів, вимірю­вати при цьому потужність, витрачання палива, опір трансмісії і робити від­повідні регулювання. Потужність і економічні дані автомобіля - основні фактори його ефективності.

За даними досліджень, до 30 % автомобілів експлуатуються із знач­ним недовикористанням потужності і перевитратою палива. Близько 50 % втрат потужності й економічності цих автомобілів можуть бути відновлені нескладними регулюваннями у ВАТ АТП.

Крім того, на стендах тягових якостей можна визначати технічний стан агрегатів силової передачі автомобіля в процесі її роботи: зчеплення

-      за його пробуксовуванням; карданного вала - за його биттям; коробки передач і редуктора заднього моста - за нагріванням, рівнем шуму і віб­рації та інше.

На стендах застосовують одинарні і найчастіше спарені барабани. Одинарні барабани великого радіуса добре відтворюють умови руху авто­мобіля по дорозі (поздовжній радіус горизонтальної ділянки дороги дорів­нює безконечності). Перевага спарених барабанів - значно більша стійкість

установленого на них автомобіля в процесі випробування.

Спарені барабани найчастіше виготовляють під одне колесо, але іноді і в цілому під вісь автомобіля так, як це показано на рисунку

 

 

1 - колесо автомобіля; 2 - одинарний барабан; 3 - спарені барабани;

4 - барабани під колесо; 5 - барабани під вісь; 6 - гальмовий пристрій;

7 - датчик вимірювання крутного моменту

Рисунок  Типи бігових барабанів

Щоб визначити крутний момент на колесах і потужність автомобіля, у стендах тягових якостей слід застосовувати навантажувальні гальмові пристрої, встановлені на одному з барабанів під ведучими колесами авто­мобіля (рис. 5.14). Застосовують такі типи навантажувальних пристроїв стендів тягових якостей: гідравлічні, механічні й інерційні.

У гідравлічних навантажувальних пристроях гальмування відбува­ється за рахунок роботи, що затрачається на переміщення води між стато­ром і ротором, а також унаслідок тертя ротора об рідину. Гідрогальмо час­то вводять усередину одного з барабанів (рис. 5.15). Роль ротора виконує бі­говий барабан, а роль статора - балансирно підвішений усередині нього ци­ліндр. Крутний момент, що надійшов від ротора до статора через рідину, пе­редається потім важелем до динамометра, де й фіксується.

 

1 - ротор гальма (біговий барабан спеціальної конструкції); 2 - статор; 3 - балансир; 4 - вимірник крутного моменту

Рисунок  - Схема гідравлічного гальма


Механічні гальма, як і в автомобілях, бувають двох типів - колодкові і дискові. Диск, який охолоджується, або гальмовий барабан кріпиться на осі бігового барабана, охоплюючи їх гальмові колодки на відповідній обоймі, балансирно з’єднані з динамометром, який фіксує реактивний момент.

В електричних навантажувальних пристроях гальмування створю­ється в результаті взаємодії обертового ротора, з’єднаного з віссю бігового барабана, й електромагнітного поля балансирно підвішеного статора двигу­на. Змінюючи силу струму в обмотці збудження за допомогою реостата, на барабанах створюють різні гальмівні моменти.

Як електрогальмові пристрої застосовують асинхронні двигуни змін­ного струму з короткозамкнутим ротором або електродвигуном постійного струму. Як правило, на стендах вони працюють у двох режимах: рушійному й генераторному. В рушійному режимі, при нейтральному положенні важе­ля коробки передач, за затратами електроенергії на прокручування силової передачі визначається опір силової передачі автомобіля, її КПД. У генера­торному режимі визначаються тягові якості автомобіля.

Електрогальма постійного струму порівняно з електрогальмами змін­ного струму дають змогу випробовувати автомобіль у ширшому діапазоні швидкостей і навантажень, а також мають інші високі експлуатаційні властивості. Однак широкому застосуванню їх перешкоджають більша вар­тість стенда, потреба мати установку для випрямляння струму. Зауважимо, що порівняно з іншими стендами тільки стенди з двигунами постійного і змінного струму дають змогу безпосередньо визначати втрати в силовій передачі автомобіля.

Уже є тягові стенди з електродинамічними (індукторними) гальмами з використанням ефекту вихрових струмів. Такі гальмові пристрої мають найбільші діапазони швидкостей і навантажень, краще пристосовані до ав­томатизації постових випробувань, мають невеликі габаритні розміри, неви­соку вартість, прості в експлуатації й економічні.

На інерційних стендах замість гальмових пристроїв до бігових бара­банів приєднують маховики. Якщо на стендах з гальмовими пристроями діагностування автомобілів здійснюється в постійному режимі, то на інер­ційних стендах - у розгінному. Потужність на ведучих колесах автомобіля при цьому визначається за інтенсивністю розганяння і за втратою в силовій передачі на «вибіг», тобто за кількістю обертів бігових барабанів після від­ключення двигуна, що працював з певною частотою обертання колінчастого вала, до повної зупинки коліс автомобіля.

В процесі експлуатації під впливом різних причин (технологічних, організаційних і т. п.) параметри кутів встановлення коліс і характеристики шини при коченні можуть змінюватися в деяких межах. Від того, наскіль­ки об’єктивно і достовірно буде поставлено діагноз залежить якість і ефек­тивність технологічних впливів. В зв’язку з цим доцільно проаналізувати існуючі методи та засоби діагностування встановлення коліс.

Принцип діагностики: дві рухомі гідравлічні площадки імітують усі можливі навантаження, випробовувані підвіскою і рульовим керуванням автомобіля в процесі руху; оцінення стану вузлів і агрегатів автомобіля здійснюється візуальним способом.

 

 

Технічні характеристики стенда наведені в таблиці 

Таблиця - Технічні характеристики стенда для діагностування кутів встановлення керованих коліс напольного виконання

Технічні

характеристики

РМ8 3/2

РМ8 3/Х

Особливості

Рухливі площадки перемі­щаються на підшипниках ковзання по хромованих напрямних

До стандартної комплектації входить пульт дистанційно­го керування

Максимальне навантажен­ня на вісь, т

3

3,5

Хід площадок, мм

100

100

Обсяг масла, л

5

40 (з гідросистемою підйомника)

Максимальне осьове зусил­ля на кожну площадку, кН

11

11

Розміри площадки, мм

625x625x150

500x500x120

Максим. тиск у гідропри- воді, бар

120

120

Потужність гідроагрегата, кВт

2,5

2,5/5,5 (підйомник)

Напруга, В

380

-

Запобіжник, А

16

-

 
 

 

До комплекту входять:

-    дві рухомі гідроплощадки;

-    пульт дистанційного керування, вмонтований у ручний ліхтар;

-    гідроагрегат.

Детектори зазорів ходової частини призначені для виявлення дефек­тів і зазорів у шарнірних з’єднаннях, сайлентблоках, кріпленнях амортиза­торів ходової частини легкових і вантажних автомобілів.

Принцип роботи: спеціальні площадки, на яких установлюються ко­леса автомобіля, передають повздовжні, поперечні, повздовжно-поперечні коливання (по діагоналі 450). Контроль з’єднань здійснюється візуально за допомогою підсвічування, умонтованого у переносний пульт керування.

Стенди можуть монтуватися на оглядовій ямі, естакаді, підйомнику (у двох виконаннях - із заглибленням або установленням на поверхні).

Технічна характеристика стенда наведена в таблиці 

Таблиця  - Технічні характеристики стенда для діагностування зазорів ходової частини ЛРБ7000-1

Габарити, мм

800 х 800

Макс. навантаження на вісь, кг

18 000

Робочий тиск, бар

130

Рух плати 1

Поперечне і подовжнє

Рух плати 2

Поперечне і подовжнє

Порядок руху

Один за одним

Зусилля зсуву, кг

1 260 кг