СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ

16.05.2014 04:07

У сучасних автомобілях з карбюраторними двигунами засто­совується система батарейною запалювання, яка призначена для запалюваная’робочої суміші, стиснутої в циліндрах двигуна. Зава­лювання робочої суміші здійснюється в кінці такту стиску елект­ричним розрядом — іскрою, що проскакує між електродами свічки запалювання. Під час подолання іскрою зазора між електродами свічки робоча суміш, стиснута до 10 —12 к-гс/с, чинить дуже вели­кий опір. Щоб подолати цей опір, треба застосувати струм високої напруги до 20 тис. в. Утворюваний струм високої напруги розпо­діляється по циліндрах у певній послідовності.

Система батарейного запалювання складається із джерела струму, котушки запалювання, переривника, розподільника, кон­денсатора, свічки, вмикача запалювання, проводів високої і про­водів низької напруги, які з’єднують прилади. Переривник і роз­подільник об’єднані в один прилад, який називається переримгш — ком-розподільником.

Джерелом струму на автомобілях, як уже відомо, є акумуля­торна батарея і генератор. На сучасних автомобілях застосовують батарейне запалювання з однопровідною системою з’єднання дже­рел струму з іншими приладами, при якій другим приводом в «маса» автомобіля, тобто з’єднані між собою всі його металеві час­тини. На рис. 63 показано принципову схему батарейного запа­лювання. Коло низької напруги живиться струмом акумулятор­ної батареї або генератора. Сюди послідовно ввімкнено пере­ривник, первинну обмотку котушки запалювання з варіатором і вимикач запалювання.

До кола високої напруги ввімкнено вторинну обмотку котушки запалювання, розподільник, проводи високої напруги і свічки запалювання. Якщо ввімкнути вимикач і замкнути контакти пере­ривника, струм низької напруги від акумуляторної батареї про­ходить по первинній обмотці котушки запалювання. При цьому навколо первинної обмотки утворюється магнітне поле.

Під час роботи двигуна контакти переривника розмикаються і струм у первинній обмотці зникає, а разом з ним зникає і магнітне поле. Магнітне поле, зникаючи, перетинає витки вторинної об­мотки, в якій індукується струм високої напруги. Цей струм під­водиться розподільником по черзі по проводах високої напруги до свічок запалювання.

Котушка запалювання (індукційна) призначена для пере­творення струму низької напруги на струм високої напруги. Прин­цип дії котушки заснований на явищі взаємної електромагнітної індукції. 12-вольтова котушка запалювання (рис. 64) складається із осердя, первинної і вторинної обмоток, карболітової кришки з вивідними клемами, варіатора (додаткового опору) і залізного корпусу з кільцевим магнітопроводом. Осердя котушки набрано з окремих пластин м’якої сталі, ізольованих одна від одної ока­линою. Зверху на осердя надіто ізольовану картонну трубку з на­мотаною на неї вторинною обмоткою, а зверху вторинної обмотки ізольовану картонну трубку з первинною обмоткою. При такому розміщенні обмоток краще відводиться тепло від первинної об­мотки до кожуха.

Первинна обмотка складається з 330 витків ізольованого мід­ного проводу діаметром 0,72 мм; вторинна обмотка — з 19 тис. витків ізольованого проводу діаметром 0,1 мм.

Між корпусом котушки запалювання і первинною обмоткою розміщено кільцевий магнітопровід з листової м’якої сталі. Маг — нітопровід посилює магнітний потік, створюваний струмом у пер­винній обмотці. Внутрішню порожнину котушки заповнено ізо­ляційного масою, яка поліпшує ізоляцію обмоток. Кінці первин­ної обмотки виведено на карболітову кришку. Один кінець вторинної обмотки з’єднано з первипною, другий кінець підведено

до центральної клеми карболітової кришки. Герметичність кріп­лення карболітової кришки до корпусу забезпечується проклад­кою з маслобензостійкої гуми.

Під час проходження струму низької напруги первиниа об­мотка разом з осердям і кільцевим магнітопроводом створює силь­ний магнітний потік. При розмиканні контактів переривника струм низької напруги переривається, і магнітний потік, зни­каючи, перетинає вторинну і первинну обмотки, осердя і магніто — провід. Внаслідок цього у вторинній обмотці індукується е. р. с. взаємоіндукції до 26—28 тис. в, у первинній обмотці — е. р. с. самоіндукції до 300 в, а в осерді і магнітопроводі — вихрові струми.

Якщо збільшити або зменшити кількість обертів колінчастого вала двигуна, час замкненого стану контактів переривника змі­нюється. Це в свою чергу змінює силу струму в первинній обмотці. Для автоматичного регулювання сили струму в первинній обмотці послідовно ввімкнено варіатор (додатковий опір), який виготов­ляють у формі спіралі із стального або нікелевого дроту. Варіа­тор розміщено в ізольованому корпусі. Корпус закріплюють між лапами скоби кріплення котушки запалювання. Приєднують до клем ВК-В і ВК, розміщених на кришці індукційної котушки.

При збільшенні кількості обертів колінчастого єала двигуна час замкненого стану контактів переривника зменшується. Це в свою чергу зменшує силу струму в первинній обмотці індукцій­ної котушки і величину струму, що проходить через варіатор. Внаслідок цього варіатор охолоджується, опір його, а отже, і опір первинної обмотки також зменшується. Це запобігає сильному зменшенню сили струму низької напруги, зниженню напруги у вторинному колі і забезпечує безперебійне запалювання при великій кількості обертів колінчастого вала двигуна.

Під час запуску двигуна стартером різко знижується] напруга на затискачах акумуляторної батареї, що спричиняє зменшення сили струму в первинній обмотці котушки запалювання. Щоб збільшити силу струму в первинній обмотці при вмиканні стар­тера, варіатор закорочують контактним диском вмикача стартера, і напруга у вторинній обмотці котушки запалювання підвищує­ться. Це полегшує запуск двигуна стартером.

Переривішк-розиодільник. Переривник призначений для роз­микання і замикання кола низької напруги, тобто первинного кола котушки запалювання. Розподільник призначений для роз­поділу струму високої напруги, який надходить від котушки за­палювання до свічок запалювання багатоциліндрових двигунів відповідно до порядку роботи циліндрів.

Переривник (рис. 65) складається із чавунного корпусу, все­редині якого розміщено рухомий і нерухомий диски, приводний валик, відцентровий регулятор випередження запалювання, на якому закріплено кулачок.

Кількість виступів на кулачку відповідає кількості цилінд­рів двигуна. На рухомому диску на осі закріплено важілець з рухом міжк онтактом і пластин­частою пружиною, яка при­тискує рухомий контакт до нерухомого, розміщеного по­руч на стояку. Нерухомий контакт з’єднано з «масою». Важілець з рухомим кон­тактом ізольовано від «маси» і через вивідний затискач проводом з’єднано з первин­ною обмоткою котушки за­палювання. Контакти пере­ривника виготовляють з ту­гоплавкого металу — вольф­раму.такти. За один оберт кулачка контакти розмикаються і зами­каються стільки разів, скільки є виступів на кулачку. Щоб забезпечити нормальну роботу приладів запалювання, зазор між контактами переривника повинен бути в межах 0,35—0,45 мм. Зазор регулюють ексцентриковим гвинтом. Якщо зазор буде біль­шим від норми, то час замкнутого стану контактів зменшиться, а тому зменшиться і сила струму в первинній обмотці котушки і, як наслідок, зменшиться е. р. с. вторинної обмотки. На великих обертах колінчастого вала можуть навіть з’явитися перебої в ро­боті двигуна. При зменпіенні зазора збільшується іскріння між контактами, контакти швидко підгоряють і, як наслідок, перебої з’являються на всіх режимах.   ‘Зовні до корпусу при­кріплено вакуумний регуля­тор випередження запалю­вання і октан-коректор.При­водний валик приводиться в рух від розподільного вала двигуна. Разом з приводним валиком через відцентровий регулятор обертається кула­чок, натискуючи виступами на важілець, який поверта­ється на осі і розмикає контакти. За один оберт кулачка контакти розмикаються і зами­каються стільки разів, скільки є виступів на кулачку. Щоб забезпечити нормальну роботу приладів запалювання, зазор між контактами переривника повинен бути в межах 0,35—0,45 мм. Зазор регулюють ексцентриковим гвинтом. Якщо зазор буде біль­шим від норми, то час замкнутого стану контактів зменшиться, а тому зменшиться і сила струму в первинній обмотці котушки і, як наслідок, зменшиться е. р. с. вторинної обмотки. На великих обертах колінчастого вала можуть навіть з’явитися перебої в ро­боті двигуна. При зменпіенні зазора збільшується іскріння між контактами, контакти швидко підгоряють і, як наслідок, перебої з’являються на всіх режимах.  Розподільник (рис. 66) встановлюють зверху на корпусі пере­ривника. Розподільник складається з карболітового корпусу, який водночас служить кришкою переривника і карболітового ротора, розміщеного під кришкою і закріпленого за допомогою пластинчастої пружини на виступі кулачка. Зверху на роторі за­кріплено струморозносну металеву пластинку. На ‘поверхні кар­болітової кришки по колу, відповідно до кількості циліндрів, роз­міщено виступи, в яких є гнізда для кріплення проводів високої напруги до свічок запалювання. У центрі кришки розмішено


виступ, в якому зроблено гніздо для кріплення центрального проводу високої напруги від котушки запалювання.

Усередині кришки розміше­но бічні контакти. Вони з’єд­нуються через гнізда з прово­дами високої напруги. Під центральним гніздом встанов­лено вугільний контакт з пру­жиною, яка притискує його до струморозносної пластини ро­тора. Вугільний контакт спо­лучає струморозносну пластин­ку ротора через центральне гніздо з проводом високої на­пруги від індукційної котушки запалювання. Під час роботи двигуна ротор обертається ра­зом з кулачком і в момент роз­микання контактів переривни­ка з’єднує по черзі централь­ний контакт з боковими контак­тами розподільника, через які струм високої напруги надходить до свічок тих циліндрів, де в даний момент повинна запалюватися робоча суміш.

Під час роботи системи запалювання в первинній обмотці ко­тушки запалювання, як зазначалося вище, індукується струм самоіндукції напругою 260—300 в. Цей струм гальмує швидкість зникнення струму низької напруги в первинній обмотці і цим са­мим зменшує е. р. с. у вторинній обмотці. Крім того, струм само­індукції спричинює інтенсивне іскріння під час розмикання кон­тактів переривника, що виводить з ладу контакти.

Щоб запобігти шкідливій дії е. р. с. самоіндукції, у системі запалювання застосовують конденсатор. Встановлюють його на переривнику-розподільнику і вмикають до кола низької напруги паралельно контактам переривника (див. рис. 63.).

На сучасних автомобілях застосовують звичайні і малогаба­ритні конденсатори.

Звичайний конденсатор (рис. 67) складається з кожуха, все­редині якого знаходиться рулон з двох тонких алюмінієвих стрі­чок, ізольованих одна від одної конденсаторним папером. Одну стрічку з’єднано з «масою» через корпус переривника, а другу — проводом з рухомим контактом. Закріплюють такий конденсатор зовні на корпусі переривника.

 Малогабаритний конденсатор складається з герметизованого корпусу, усередині якого розміщено рулон з двох стрічок ізоля­ційного паперу, просоченого маслом. На одну сторону паперу напилено тонкии шар оло­ва, а поверх олова — шар цинку. Порожні місця в корпусі заповнюють трансформаторним маслом або церезином. Малогаба­ритний конденсатор за­кріплюють усередині кор­пусу переривника на рухомому диску. Такі кон­денсатори мають здатність самовідновлюватись. Шар металу випаровується, завдяки чому папір навко­ло місця пробою очища­ється від металу.

При розмиканні кон­тактів переривника конденсатор заряджається струмом самоін­дукції, пе допускаючи іскріння між контактами, що сприяє швид­кому зникненню магнітного потоку. Це в свою чергу підвищує е. р. с. у вторинній обмотці. Крім того, при розімкнених контактах переривника заряд­жений конденсатор розряджається через первинну обмотку, створюючи в ній струм зворотного напряму, що прискорює зник­нення магнітного потоку. Це також значно підвищує напругу у вторинній обмотці. На сучасних автомобілях застосовують конден­сатори з ємністю 0,17—0,35 мкф.

Свічка запалювання призначена для ут­ворення електричного розряду — іскри, яка запалює стиснуту в циліндрах двигуна ро­бочу суміш. На сучасних автомобілях за­стосовують нерозбірні свічки. Така свічка складається із стального корпусу, верхня частина якого має грані під ключ, а нижня частина закінчується зовнішньою різьбою, якою свічка загвинчується в різьбовий отвір головки блока циліндрів (рис. 68). У сталь­ний корпус вмонтовано ізолятор. Всередині ізолятора розміщено центральний елек­трод. Для ущільнення ізолятора в корпусі свічки встановлюють ущільнювальні про­кладки і верхню частину корпусу завальцьо — вують.

   Центральний електрод зверху має на­конечник, призначений для кріплен­ня проводу високої напруги. У нижній частині до корпусу свічки приварено один або два бічних елек­троди.

Ізолятор виготовляють з ураліту або борокорунду, а електроди свічки — з нікельмарганцевого або хромотитанового сплаву. Для нормальної роботи системи запалювання зазор між електродами свічки повинен бути 0,6—0,9 мм.

Умови роботи свічок запалювання у двигунах різних типів не­однакові, і тому свічки для двигуна підбирають за їх тепловою характеристикою, яка залежить від довжини частини ізолятора і загальної теплопровідності свічки. Для безперебійної роботи свічки температура нижньої частини ізолятора повинна бути в ме­жах 600—700° С. Свічки з високою тепловіддачею, у яких невелика довжина нижньої частини ізолятора і вузька розточка корпусу, називають «холодними». їх застосовують для двигунів з високим ступенем стиску і підвищеним тепловим режимом. Свічки із зни­женою тепловіддачею, у яких нижня частина ізолятора подов­жена, а розточка корпусу широка, називають «гарячими», їх установлюють на двигунах з малим ступенем стиску і помірним тепловим режимом.

У сучасних автомобілях застосовують свічки запалювання А11У (ГАЗ-53А), А14У (М-21 «Волга»), А15Б (ЗИЛ-130). Перша буква в маркіровці означає діаметр різьби: А — 14 мм. Цифри вказують на довжину нижньої частини ізолятора в міліметрах, а остання буква — на матеріал ізолйтора: У — ураліт, Б — бо — рокорунд.

Вмикач запалювання призначений для вмикання в коло і ви­мкнення з нього приладів батарейного запалювання. Складається він з двох частин: замка з індивідуальним ключем і електричного вмикача (рис. 69). Електричний вмикач має контактну пластину з виступами і панель з контактними гвинтами, а замок — корпус, циліндр, пружину і поводок.

Коли ключ перебуває у вертикальному положенні, запалю­вання вимкнено. Виступи контактної пластини розміщуватимуться між контактними гвинтами панелі. При повертанні ключа пово­док поверне контактну пластину, виступи якої з’єднаються з кон­тактними гвинтами панелі і ввімкнуть прилади батарейного за­палювання та контрольно-вимірювальні прилади. На сучасних автомобілях з дистанційним вмиканням стартера замок запалю­вання може мати три положення ключа: перше — ключ верти­кально — запалювання вимкнено, друге — ключ повернено за годинниковою стрілкою — запалювання ввімкнено, третє— ключ повернено за годинниковою стрілкою до відказу — ввімкнено запалювання і стартер. На автомобілях, обладнаних радіопри­ймачем, ключ, крім вказаних трьох положень, має четверте для вмикання радіоприймача. Щоб ввімкнути радіоприймач, треба повернути ключ проти годинникової стрілки. Радіоприймач вмикається також і в першому положенні ключа.

§ 19. ВИПЕРЕДЖЕННЯ ЗАПАЛЮВАННЯ

Після запалювання робочої суміші в циліндрах тиск газів на поршень може бути найкраще використаний, якщо суміш повніс — стю згорить одразу після переходу поршня (в. м. т.). Враховуючи швидкість руху поршня і швидкість горіння робочої суміші, треба запалювати суміш до підходу поршня у в. м. т., тобто з певним ви­передженням, яке зручно заміряти кутом повороту колінчастого вала. Таким чином, кутом випередження називається кут пово­роту колінчастого вала від моменту появи іскри в свічці до при­ходу поршня у в. м. т. Цей кут залежить від кількості обертів ко­лінчастого вала, швидкості згоряння робочої суміші і наванта­ження на двигун (ступеня відкривання дросельної заслінки). При збільшенні кількості обертів колінчастого вала двигуна час на згоряння робочої суміші зменшується, тому кут випередження запалювання треба збільшувати.

Для автоматичного регулювання кута випередження запалю­вання залежно від кількості обертів колінчастого вала на сучас­них автомобілях застосовують відцентровий регулятор випере­дження запалювання, який встановлюють у переривник-розпо — дільник. Швидкість горіння робочої суміші збільшується, якщо підвищується коефіцієнт залишкових газів. Коли дросельна за­слінка карбюратора прикривається, кількість пальної суміші, що надходить до циліндрів, зменшується, а кількість залишкових газів збільшується. Така робоча суміш горить повільніше, і тому кут випередження запалювання треба збільшувати. Збільшу­ючи відкривання дросельної заслінки, навпаки, треба зменшу­вати цей кут. Це виконує вакуумний регулятор випередження за­палювання, автоматично змінюючи випередження запалювання залежно від навантаження двигуна, тобто від ступеню відкриття дросельної заслінки. Для зміни кута випередження запалювання,

залежно від октанового числа палива, на сучасних автомобілях застосовують октан-коректор, який встановлюють на перернвшіку-розподЬчьнику. Виперед­ження регулюють ним вручну. Чим нижче октанове число палива, тим мен­шим повинен бути кут випередження запалювання.

Відцентровий регулятор виперед­ження запалювання (рис. 70) скла­дається з пластини, жорстко закріпле­ної на приводному валику переривни­ка, двох тягарців, пружин і планки. Тягарці встановлено на осях пластини і стягнуто Пружинами. Кулачок пере­ривника жорстко з’єднаний своєю втул­кою з планкою.

Штифти тягарців входять у прорізи планки. При обертанні приводного валика тягарці під ‘дією відцентрової сили переборюють опір пружин і роз­ходяться. Через штифти вони повер­тають пластину, а разом з нею і кула­чок у напрямі обертання, забезпечуючи більш раннє розмикання контактів і тим самим збільшуючи кут виперед­ження запалювання. Із зменшенням кількості обертів зменшується і від­центрова сила, що — діє на тягарці; пру­жини повертають тягарці, а через них пластину і кулачок переривника у бік зменшення кута виперед­ження.

Вакуумний регулятор випередження запалювання (рис. 71) складається з корпусу, діафрагми, кришки з штуцером і тяги. Встановлюють його на корпусі переривника-розподільника. Діа­фрагма затиснута між корпусом і кришкою регулятора заваль — цюванням. Тяга одним кінцем.з’єднана з діафрагмою, а другим — з рухомим диском переривника. Пружина відтискує через діафраг­му і тягу рухомий диск переривника в бік пізнього запалювання. Внутрішній простір кришки герметичний. Він сполучений труб­кою із змішувальною камерою карбюратора під дросельною за­слінкою.

У міру прикривання дросельної заслінки (зменшення наван­таження) розрідження під нею збільшується і по трубці передає­ться у порожнину кришки регулятора. Внаслідок різниці тисків діафрагма прогинається у бік пружини, стискуючи її, і через тягу повертає рухомий диск переривника назустріч обертанню кулачка, забезпечуючи цим раннє запалювання.

  Із збільшенням навантаження дросельна заслінка відкрива­ється, розрідження під нею зменшується і пружина пересуває діафрагму до корпусу переривника, повертаючи диск у бік більш пізнього запалювання.

Для зміни установочного кута випередження запалювання, залежно від октанового числа палива, служить октан-коректор (рис. 72)’, який складається з двох пластин, з’єднаних між собою гвинтом з двома регулювальними гайками. Верхню пластину при­кріплено до корпусу переривника-розподільника, а нижню — до блока циліндрів.. Нижня пластина на другому кінці має шкалу з поділками від 0 до 10 в’обидва боки, а другий кінець верхньої пластини закінчується стрілкою, розміщеною проти шкали. Під час експлуатації автомобіля доводиться застосовувати пальне з різним октановим числом, тому кут випередження запалювання регулю — ють’залежпо від марки пального. Щоб змінити кут випередження запалювання октан-коректором, обертають регулювальні гайки, які через гвинт і верхню пластину повертають корпус переривника разом з диском відносно кулачка, змінюючи тим самим момент роз­микання контактів переривника, а значить і кут випередження запалювання.

 

 

-